Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Zlotu Harcerskiego na Światowe Dni Młodzieży 2016

 1. Termin Zlotu 25.07.2016 r – 01.08.2016 r.
 2. Organizatorem Zlotu jest Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.
 3. Miejsce zlotu Kraków i okolice (gmina Michałowice).
 4. Celem zlotu jest umożliwienie podjęcia w sposób zorganizowany służby podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 lub udział w Światowych Dniach Młodzieży 2016.
 5. W zlocie mogą wziąć udział wędrownicy od 15 roku życia zorganizowani w patrole maksymalnie 6 osobowe pod opieką pełnoletniego opiekuna z kursem wychowawców kolonijnych, lub pełnoletniego instruktora w stopniu, co najmniej przewodnika.
 6. Niepełnoletni uczestnicy zlotu są zobowiązani do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w zlocie.
 7. Zgłoszenia na Zlot przyjmowana są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.sdm.zhp.pl do dnia 06.06.2016 r.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zakwalifikowania patrolu na inna służbę niż zgłoszona w formularzu w przypadku, gdy przekroczono limit miejsc na dana służbę. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia/płatności. *dotyczy służb: medycznych ,zabezpieczenia, kwatermistrzowskiej, informacyjnej.
 9. Koszt udziału w Białej Służbie wynosi 50 zł. Płatność powinna być uregulowana najpóźniej do dnia 15.06.2016 r  przelewem na
  ZHP Chorągiew Krakowska
  ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
  konto nr 17859100070020005523650005 
  z tytułem przelewu : Imię Nazwisko uczestnika zlotu z opisem ŚDM 2016.
  Dla przelewów zagranicznych:
  SWIFT krspplpk
  PL 17 85910007 0020 0055 2365 0005
  Krakowski Bank Spółdzielczy
  Rynek Kleparski 8
  31-150 Kraków

  1. Opiekun grupy ponosi opłatę zgodnie z cennikiem.
  2. Za szkody wyrządzone na terenie miasteczka Zlotowego odpowiedzialność ponoszą uczestnicy.
  3. Wolontariusz/uczestnik zlotu zobowiązany jest do godnego zachowania, poszanowania Prawa Harcerskiego.
  4. Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, palenie wyrobów tytoniowych, zażywania środków odurzających w trakcie trwania Zlotu.
  5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania elementów odblaskowych podczas poruszania się wieczorem po drogach poza terenem zabudowanym.
  6. Zgłoszeni wolontariusze po dokonaniu opłaty otrzymują podczas rejestracji na Zlot, pakiet wolontariusza, w którego skład wchodzi:

  – wyprawka wolontariusza (plecak, chusta, koszulka, identyfikator),
  – zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie,
  – transport na terenie całego miasta Krakowa, dojazd z miejsca zakwaterowania do Krakowa.

  1. Zlot organizowany jest w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016 .
  2. W przypadku nie przybycia na Zlot opłata nie jest zwracana, a wolontariusz traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony organizatora.
  3. Wolontariusze zobowiązani są do współdziałanie ze służbami porządkowymi, zarówno harcerskim jak i pozostałymi biorącymi udział w zabezpieczeniu ŚDM.
  4. Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo do uzupełnień i interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
  5. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
  6. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz podpisać.
  7. Świadczenia wobec Wolontariuszy wydawane są tylko raz. W przypadku zagubienia lub zniszczenia duplikaty nie będą wydawane.
  8. Na terenie miasteczka zlotowego obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania osób niebędących uczestnikami Zlotu Harcerskiego na Światowe Dni Młodzieży.
  9. Komenda Zlotu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody powstałe w stosunku do uczestników Zlotu oraz ich sprzętu, jak i na szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
  10. Na ternie zlotu obowiązuje całkowity zakaz używania ognia w namiotach.
  11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem p.poż, poruszania się po drogach , służby wartowniczej, uczestnika zlotu.
  12. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy Zlotu byli zadowoleni jednakże każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pod groźba usunięcia z miasteczka skautowego.
  13. Wyposażenie wolontariusza: wolontariusz jest zobowiązany posiadać: dowód tożsamości.
  14. Zlot podlega Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.