Regulamin pielgrzyma

Regulamin Pielgrzyma na Międzynarodowy Zlot Harcerski w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016

 1. Zlot odbędzie się w terminie od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r. włącznie, przy czym organizatorem Zlotu jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. M. Konopnickiej 6 (KRS nr: 0000094699) – „ZHP”.
 2. Miejscem Zlotu jest Kraków oraz jego okolice (gmina Michałowice), przy czym szczegółowe informacje dotyczące miejsca Zlotu podane zostaną przez ZHP w terminie późniejszym.
 3. Celem Zlotu jest umożliwienie harcerzom udziału w Światowych Dniach Młodzieży 2016.
 4. Zlot organizowany jest w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016.
 5. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
 6. W Zlocie mogą uczestniczyć harcerze, którzy ukończyli 14 rok życia, zorganizowania w patrole, maksymalnie 15 osobowe, pod opieką pełnoletniego opiekuna/instruktora, który posiada co najmniej stopień przewodnika.
 7. Niepełnoletni uczestnicy Zlotu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Zlocie, przy czym brak takiej zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w Zlocie.
 8. Zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie przyjmowane są za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej: ww.sdm.zhp.pl, w terminie do dnia 31 maja 2016 r.
 9. Koszt uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży 2016 to 640,00 zł (sześćset czterdzieści złotych), przy czym należność z tego tytułu powinna być uregulowana najpóźniej w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r., przelewem na
  ZHP Chorągiew Krakowska
  ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
  rachunek bankowy nr: 17 8591 0007 0020 0055 2365 0005, tytułem: „Imię i Nazwisko uczestnika Zlotu, z opisem ŚDM 2016”.
  Dla przelewów zagranicznych:
  SWIFT krspplpk
  PL 17 85910007 0020 0055 2365 0005
  Krakowski Bank Spółdzielczy
  Rynek Kleparski 8
  31-150 Kraków

 10. Opiekun grupy także ponosi opłatę, o jakiej mowa w pkt 9 powyżej.
 11. Każdy z uczestników Zlotu ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządzone zostały w związku z jego zachowaniem (działaniem bądź zaniechaniem) na terenie miasteczka Zlotowego.
 12. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do godnego zachowania, respektującego postanowienia Prawa harcerskiego, a także do dbałości o dobre imię ZHP.
 13. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania środków odurzających w czasie trwania Zlotu. W sytuacji, w które dojdzie do stwierdzenie tego typu zachowań, będzie to podstawą do podjęcia decyzji o natychmiastowym pozbawieniu danej osoby prawa uczestnictwa w Zlocie oraz jej wydaleniu ze Zlotu.
 14. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do posiadania oraz noszenia na ubraniu wierzchnim elementów odblaskowych, podczas poruszania się wieczorem (po zmierzchu) po drogach znajdujących się poza terenem zabudowanym.
 15. Uczestnicy Zlotu, po dokonaniu opłaty, o której mowa w pkt 9 powyżej, otrzymają podczas rejestracji na Zlot pakiet pielgrzyma, który obejmować będzie:
 • wyprawkę pielgrzyma (plecak, chusta, koszulka, identyfikator);
 • zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie;
 • transport na terenie całego miasta Krakowa, dojazd z miejsca zakwaterowania do Krakowa.
 1. W przypadku nie przybycia na Zlot opłata nie jest zwracana. W takim przypadku następuje także utrata praw do wszelkich świadczeń ze strony organizatora.
 2. Świadczenia wobec uczestników Zlotu oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające prawo do tych świadczeń, wydawane są tylko raz. W razie ich zagubienia, duplikaty nie będą wydawane.
 3. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do współdziałania ze służbami porządkowymi, zarówno harcerskim jak i pozostałymi biorącymi udział w zabezpieczeniu ŚDM.
 4. ZHP zastrzega sobie prawo do uzupełnień postanowień niniejszego Regulaminu, co dotyczy także możliwości wprowadzania zmian do niego w trakcie trwania Zlotu, w razie zaistnienia takiej potrzeby.
 5. Prawo do wiążącego interpretowania postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje ZHP oraz Komendzie Zlotu.
 6. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co zostanie potwierdzone stosownym pisemnym oświadczeniem.
 7. Na terenie miasteczka Zlotowego obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania osób nie będących uczestnikami Zlotu.
 8. Komenda Zlotu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody powstałe w stosunku do uczestników Zlotu oraz ich sprzętu, jak i na szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich oraz mienia osób trzecich, będące konsekwencją zachowania uczestników Zlotu.
 9. Na ternie zlotu obowiązuje całkowity zakaz używania ognia w namiotach.
 10. Organizator, w miarę posiadanych przez siebie możliwości dołoży starań, by każdy z uczestników był zadowolony ze swojego uczestnictwa w Zlocie. Każdy uczestnik, pod rygorem wydalenia ze Zlotu, ma obowiązek przestrzegania zarówno postanowień niniejszego Regulaminu, jak i postanowień innych regulaminów obowiązujących w czasie Zlotu, to jest regulaminu p. poż., regulaminu poruszania się po drogach, regulaminu służby wartowniczej oraz regulaminu uczestnika Zlotu.
 11. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, a także do posiadania karty członkowskiej ZHP.
 12. Zlot podlega przepisom Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.