Pola służby

Służba zabezpieczenia (dawna Służba Porządkowa)

Jest to służba dla wolontariuszy w wieku 16+. Polegać będzie na pełnieniu dyżurów 8 godzinnych w systemie trzy zmianowym. Wolontariusze będą zabezpieczać wszystkie imprezy odbywające się podczas Światowych Dni Młodzieży. Między innymi ich zadaniem będzie dbanie o  bezpieczeństwo i porządek. Swoją służbę będą pełnić na miasteczkach harcerskich, lotniskach, dworcach, koncertach, przemarszach, Mszy Świętej. Obowiązki wolontariusza nie będą wykraczać poza uprawnienia Harcerskiej Służby Zabezpieczenia.

Służba medyczna
Jest to służba dla wolontariuszy w wieku 16+. Polegać będzie na pełnieniu dyżurów 8 godzinnych w systemie trzy zmianowym. Wolontariusze muszą być co najmniej po Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy. Zadaniem ratowników ZHP będzie udział w zabezpieczeniu imprez odbywających się podczas Światowych Dni Młodzieży. Swoją służbę będą pełnić na miasteczkach harcerskich, lotniskach, dworcach, koncertach, przemarszach, Mszy Świętej. Obowiązki wolontariusza nie będą wykraczać poza uprawnienia ratownika ZHP.

Służba informacyjna
Jest to służba dla wolontariuszy w wieku 16+. Polegać będzie na pełnieniu dyżurów 8 godzinnych w systemie trzy zmianowym. Zadaniem wolontariuszy będzie pełnienie służby w stałych punktach informacyjnych lub terenowych. Do ich zadań będzie należało informowanie pielgrzymów o programie ŚDM, harmonogramie imprez, jak się odnaleźć lub dojechać do danego miejsca. Wolontariusz muszą znać co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym.

Służba aprowizacyjna
Jest to służba dla wolontariuszy w wieku 16+. Służba aprowizacyjna, czyli ludzie przynoszący i roznoszący wyżywienie dla pielgrzymów w wyznaczonych miejscach. Bez tej służby pielgrzymi zamiast aktywnego udziału w wydarzeniach, musieliby stać w ewentualnych kolejkach, aby mieć coś ciepłego, zimnego do picia i jedzenia. Osoby pełniące ten rodzaj służby zaangażowane będą w dystrybucję i zaopatrzenie pielgrzymów w artykuły żywnościowe zgodnie z dyspozycjami organizatorów.

Służba kwatermistrzowska
Jest to służba dla wolontariuszy w wieku 16+. Służba kwatermistrzowska polegać będzie na wykonywaniu zleconych i ustalonych prac na terenie miasteczek związanych z ich budową i zabezpieczeniem kwaterunkowo-bytowym. Głównymi zadaniami służby będzie także dbałość o sprzęt i powierzone narzędzia, a także reakcja na zaistniałe potrzeby związane z kwaterunkiem pielgrzymów i ewentualne drobne naprawy infrastruktury.